:ץראה רודכ עדמ

-ץראה הנבמ
סנתסוטראו וטסירא

 הנעט הלעה (ס"הנפל 322-384) וטסיר
.ןוטלפא לש וזל הכופה
 ,ןטק הפוריאל ברעממ סונייקואה ותעדל
 .רבעמל ןתינ יתלב ךא

םייח םיליפש ךכמ ,וטסירא יפל ,דומלל רשפא המ .ותנעט תא רותסל וסנ ?הקירפאבו היסאבש ודוהב

(1292-1214) ילגנאה ןוקיב ר'גור םידמולמה ורואית תא ולביק (1429-1350) ייא'ד רייפ יתפרצהו .יטנלטאה סונייקואה לש ולדוג יבגל וטסירא לש

לש םדספה לע בתכ (ס"הנפל 195-276?) סנתסוטר :יטנלטאה סונייקואה תא תוצחל םילוכי םניאש םדאה ינב
?לגעמה תיראש יהמ

אובמ סיטנלטא יאה לע ןוטלפא סונייקואה לע סנתסוטראו וטסירא סונייקואה לע הקנסו ובארטס ימלת יפל םימיהו תושביה הנבמ סונייקואה לע םייברע םיפרגואיג סונייקואה לע ןוקיב ר'גור סונייקואה תא תוצחל תורשפאהו ילנאקסוט
אובמ :ץראה רודכ עדמ ףדה תישארל